Dziś jest :  wtorek, 24 listopada 2020 r. 13:52   Imieniny :  Emmy, Flory, Jana861 414 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » łódzkie » SKIERNIEWICE » SKIERNIEWICE » 
 SKIERNIEWICE - działka na sprzedaż 1973 m2    
  Cena: 252 000 PLN
    Dodano: 2020-10-29  (ID oferty: 14612179)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  łódzkie
 Powiat  SKIERNIEWICE
 Miejscowość  SKIERNIEWICE

 Informacje
 Powierzchnia  1973 m2
 Cena  252 000 PLN  
 Cena za m2  128 PLN/m2

 Opis
Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza:

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Działkowej 1 w SkierniewicachPrzedmiotem III przetargu jest niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem działki 1650/2 o powierzchni 0,1973 ha, położona przy ul. Działkowej 1 w Skierniewicach, obręb 3, stanowiąca własność Skierniewic – miasta na prawach powiatu.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1H/00014251/4.

Działka oznaczona numerem 1650/2 jest niezabudowana i nieogrodzona. Ogrodzenie przebiega jedynie wzdłuż jej wschodniej granicy. Przy jej północnej i północno-zachodniej granicy rosną pojedyncze drzewa. W jej północnej części znajduje się obniżenie terenu. Wzdłuż granicy działki przebiega sieć energetyczna kablowa. Na powyższej działce istnieje stacja transformatorowa kontenerowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XLIV/147/2017 z dnia 23.11.2017 r. wymieniona wyżej działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 3.224.U o przeznaczeniu terenu - zabudowa usługowa.

Na przedmiotowej nieruchomości za zgodą Gminy Miasto Skierniewice PGE Dystrybucja Oddział w Łodzi wybudowała stację transformatorową kontenerową (pow. stacji transformatorowej to 8,54 m² ) oraz sieć elektroenergetyczną kablową o dł.109 m celem zasilania obiektów Miasta.Cena wywoławcza : 252.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) podana cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium : 25.000,00 złCenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu.I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 28 stycznia 2020 r.

II przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 01 lipca 2020 r.Zaleca się uczestnikom III przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych.

Warunkiem uczestnictwa w III przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 26.11.2020 roku z dopiskiem „Wadium – działka nr 1650/2 – ul. Działkowa 1” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Osoby przystępujące do III przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualny wyciąg o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w III przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej – aktu notarialnego.III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.11.2020 roku

o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12,

sala konferencyjna, I piętro

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w III przetargu cenę sprzedaży nieruchomości - pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granic nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania .Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1060 i poz 2175) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 – 16:00, tel. (0-46) 834-51-53 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w prasie codziennej ogólnokrajowej „Monitor Urzędowy”, na stronie głównej i BIP Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu, www.bip.um.skierniewice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.PREZYDENT MIASTA

SKIERNIEWICEKontakt:
Urząd Miasta Skierniewice
tel: (0-46) 834-51-50
umskier@um.skierniewice.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  28218/3186/OGS
 Telefon kom.  (0-46) 834-51-50
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, łódzkie, SKIERNIEWICE
sprzedam Działka Glinno
Działka
sprzedam
910 m2 159 000 PLN
175 PLN/m2
łódzkie
Glinno
2020-07-19
Glinno
ul. Glinno
Do sprzedania działka budowlana z warunkami zabudowy o powierzchni 910 m2 położona w miejscowości Glinno, gmina Warta, powiat sieradzki, woj. łódzkie. Nieruchomość...

sprzedam Działka Tuszyn
Działka
sprzedam
1270 m2 150 000 PLN
118 PLN/m2
łódzkie
Tuszyn
2018-01-25
Tuszyn
ul. Tuszynek Majoracki
Do sprzedania działka budowlana położona w prestiżowej części Tuszynka Majorackiego.Działka jest ogrodzona. Jej powierzchnia wynosi 1270m2, wymiary...

sprzedam Działka Witów-Kolonia
Działka
sprzedam
1457 m2 150 000 PLN
103 PLN/m2
łódzkie
Witów-Kolonia
2020-07-25
Witów-Kolonia
Kolonia Witów
Gmina Sulejów, miejscowość Kolonia Witów. Dojazd do Piotrkowa ok 10 minut. Do sprzedaży działki budowlane w metrażach od 1010 m2. Oferta działki...

sprzedam Działka Łódź
Działka
sprzedam
1914 m2 247 000 PLN
129 PLN/m2
łódzkie
Łódź
2012-12-29
ŁódźDziałka położona bezpośrednio przy drodze.Działka rolna. Typ własności: Odrębna własność. W bliskim sąsiedztwie wiele zamieszkałych domów...

sprzedam Działka Wieluń
Działka
sprzedam
837 m2 140 000 PLN
167 PLN/m2
łódzkie
Wieluń
2020-10-04
WieluńDo sprzedania działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w świetnej lokalizacji blisko centrum Wielunia. Teren usytuowany w miejscu,...