Dziś jest :  poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. 14:27   Imieniny :  Felicji, Tymoteusza, Rafała841 271 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » małopolskie » KRAKOWSKI » CZULICE » 
 CZULICE - działka na sprzedaż 2200 m2    
  Cena: 11 131 PLN
    Dodano: 2021-12-20  (ID oferty: 15161724)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  małopolskie
 Powiat  KRAKOWSKI
 Miejscowość  CZULICE

 Informacje
 Powierzchnia  2200 m2
 Cena  11 131 PLN  
 Cena za m2  5 PLN/m2

 Opis
Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czulice, gmina Kocmyrzów - Luborzyca.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czulice, gmina Kocmyrzów – Luborzyca, składającej się z działki ewidencyjnej nr 465 o łącznej powierzchni 0,22ha dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00111302/3, zwany dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”:

Cena wywoławcza wynosi 11 131,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści jeden 00/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 69 1090 2590 0000 0001 4740 8103, wadium w wysokości 1 113,10 zł (jeden tysiąc sto trzynaście i 10/100 złotych) w terminie do dnia 27.01.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Maria Pryk, VIII GUp 995/20/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marii Pryk, VIII GUp 995/20/S – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),

2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);Do oferty należy załączyć:

1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

2. dowód uiszczenia wadium;

3. oświadczenie oferenta, że:

- oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

5. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 28.01.2022 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 13:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

Kontakt:
Alerion Sp z o.o.
tel: 12 634 52 92
kontakt@aegis.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  31805/3186/OGS
 Telefon kom.  12 634 52 92
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, małopolskie, CZULICE
sprzedam Działka Balice
Działka
sprzedam
2000 m2 750 000 PLN
375 PLN/m2
małopolskie
Balice
2022-01-13
Balice
ul. Pod Lasem
Sprzedam działke budowlaną położoną w Balicach gmina Zabierzów o numerze 806 z udziałem w drogach 811 i 148/8,148/9. Działka o powierzchni 20 arów...

sprzedam Działka Wierchomla Wielka
Działka
sprzedam
41300 m2 413 000 PLN
10 PLN/m2
małopolskie
Wierchomla Wielka
2021-12-31
Wierchomla Wielka
ul. Borownice
Na sprzedaż działka rolno-leśna o powierzchni 4,13 ha, położona w miejscowości Wierchomla Wielka, gmina Piwniczna-Zdrój. Do gminy został złożony...

sprzedam Działka Zakopane
Działka
sprzedam
2400 m2 6 700 000 PLN
2 792 PLN/m2
małopolskie
Zakopane
2022-01-20
Zakopane
Walowa Góra
| Do sprzedania działka o powierzchni około 24 ary ,w około 1/3 zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej około...

sprzedam Działka Michałowice
Działka
sprzedam
11200 m2 3 500 000 PLN
313 PLN/m2
małopolskie
Michałowice
2022-01-19
Michałowice
ul. Krakowska
Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni ok 1,12ha, znajdująca się w miejscowości Michałowice, bezpośrednio przy drodze DK7. ...

sprzedam Działka KRAKÓW
Działka
sprzedam
2888 m2 866 400 PLN
300 PLN/m2
małopolskie
KRAKÓW
2022-01-18
KRAKÓW
WOLA DUCHACKA
ul. Nazaretańska
Wyłącznie w Ofercie Nowodworski Estates, działka mieszcząca się przy ul. Nazaretańskiej położona zaraz obok drogi gminnej, to wręcz idealna nieruchomość...