Dziś jest :  czwartek, 19 maja 2022 r. 21:13   Imieniny :  Iwa, Piotra, Celestyna829 873 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » pomorskie » SŁUPSKI » DĘBNICA KASZUBSKA » 
 DĘBNICA KASZUBSKA - działka na sprzedaż 2445.00 m2    
  Cena: 119 900 PLN
    Dodano: 2022-04-04  (ID oferty: 15322214)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  pomorskie
 Powiat  SŁUPSKI
 Miejscowość  DĘBNICA KASZUBSKA

 Informacje
 Powierzchnia  2445.00 m2
 Cena  119 900 PLN  
 Cena za m2  49 PLN/m2

 Opis
Dębnica Kaszubska, dn. 04.04.2022 r.

RGN.6840.14.2021.KZ

II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCINa podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r, poz. 1899, z późn. zm.) oraz rozdziału 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213), Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębnica Kaszubska.

I. PRZEDMIOT ROKOWAŃ

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz jej powierzchnia:

1) działka oznaczona nr ewidencyjnym 1320 o powierzchni 0,2445 ha, w miejscowości Dębnica Kaszubska, obręb ewidencyjny Dębnica Kaszubska. Dla działki urządzona jest księga wieczysta nr SL1S/00033452/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych;

2) działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp.

2. Opis nieruchomości:

Działka będąca przedmiotem rokowań położona jest miejscowości Dębnica Kaszubska, na Osiedlu Północ II, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów sukcesywnie wydzielanych pod zabudowę jednorodzinną oraz w niedużej odległości od ścisłego centrum miejscowości tj. instytucji publicznych, sklepów, komunikacji zbiorowej, ok. 12 km od Słupska;

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXXVI/264/2013 z dnia 2013-11-13) dla działki przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 4MN;

2) znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”;

3) nieregularne ukształtowanie terenu, duży spadek (ok. 8 m), kształt nieregularny, mogą wystąpić utrudnienia w zabudowie;

4) sieci uzbrojenia: brak uzbrojenia, przez działkę nr 1320 częściowo przechodzą sieci, wodociągowa i kanalizacyjna – konieczność ustanowienia służebności przesyłu z gestorem sieci;

5) z dwóch stron graniczy z drogami - nie urządzonymi;

6) porośnięta zakrzaczeniami i pojedynczymi drzewami.

4. Informacja o przeznaczeniu do zbycia – nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie rokowań.

5. Cena nieruchomości: 119 900,00 zł netto, do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Istnieje możliwość zaproponowania ceny nabycia oraz rozłożenia ceny nabycia na raty. Cena nieruchomości ustalona w wyniku rokowań płatna jest:

1) w całości przed zawarciem aktu notarialnego, lub

2) w przypadku rozłożenia jej na raty, I rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Rozłożona na raty, niespłacona część ceny będzie zabezpieczona na hipotece i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu, w którym płatna jest rata.

6. Obciążenia nieruchomości: w dziale III i IV księgi wieczystej nr SL1S/00033452/2, brak wpisów.

7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

8. Terminy przeprowadzonych przetargów: I przetarg: 28.07.2021 r., II przetarg: 26.10.2021 r., I rokowania 10.03.2022 r.II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) wpłacenie zaliczki w formie pieniądza:

a) w wysokości 15 000,00 zł: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Ustce, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 27.04.2022 r. zaliczka znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. W tytule przelewu należy wskazać: numer działki i miejscowość;

b) wpłacona zaliczka:

- podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań;

- przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej;

- zostaje zwrócona – w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie zaliczki przez uczestników przetargu.

2) Złożenie zgłoszenia udziału w rokowaniach:

a) Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:

Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach, o którym mowa w ppkt 2 niniejszego pkt, należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem ”Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr 1320, obręb Dębnica Kaszubska” w Pokoju Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska do dnia 27.04.2022 r. do godziny 13:00.

b) Zgłoszenie (załącznik nr 1) powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje się te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

c) do zgłoszenia należy załączyć:

- kopię dowodu wniesienia zaliczki;

- oświadczenie, o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami rokowań (załącznik nr 2);

- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań (załącznik nr 3);

- w przypadku nabycia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dla osób fizycznych należy dołączyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego;

d) Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

- nie odpowiadają warunkom rokowań;

- zostały złożone po wyznaczonym terminie;

- nie zawierają danych wymienionych w ppkt b niniejszego pkt lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu, o którym mowa w ppkt c tiret pierwszy niniejszego pkt;

są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

2. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań:

Odstępuje się od ustalenia dodatkowych warunków rokowań.

3. Komisja przyjmuje jako kryterium oceny zgłoszeń proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.III. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 4 maja 2022 r. o godzinie 9:00, w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska – sala konferencyjna im. Jadwigi Karaś.IV. POZOSTAŁE INFORMACJE O ROKOWANIACH

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wypis i wyrys. Wznowienie/okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Zainteresowanego. Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego - przedmiotowe zapisy znajdą się w umowie sprzedaży.

2. Przetarg przeprowadzony zostanie Komisję powołaną przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Zarządzeniem nr 154/2021 z dnia 3 września 2021 r.

3. Uczestnik rokowań w dniu rokowań przedkłada Komisji następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2) podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3) pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki.

4. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

5. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

6. Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 6, Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

9. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

10. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać, w godzinach pracy urzędu: w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska - Referat Gospodarki Nieruchomościami, lub telefonicznie tel. 666 366 828, a także drogą elektroniczną nieruchomosci@debnicakaszubska.eu.

11. Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz opublikowana: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębnica Kaszubska (Załatwianie spraw/Przetargi nieruchomości).

12. Informację o ogłoszonych rokowaniach (wyciąg z ogłoszenia) podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat Słupski – strona internetowa Monitora Urzędowego pod adresem: monitorurzedowy.pl, a także na stornie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska pod adresem: https://debnicakaszubska.eu/dzialki-na-sprzedaz/ i tablicach ogłoszeniowych Sołectw Gminy.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w procesie udzielenia zamówienia przez Gminę Dębnica Kaszubska – Urząd Gminy Dębnica Kaszubska można uzyskać na stronie http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/ w zakładce „RODO/ Klauzula informacyjna”.Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Iwona Warkocka

/Podpisano elektronicznie/Załączniki:

1. załącznik nr 1 - zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach

2. załącznik nr 2 - oświadczenie, o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami rokowań

3. załącznik nr 3 – oświadczenie współmałżonkaKontakt:
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
tel: 666 366 828
sekretariat@debnica.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  32669/3186/OGS
 Telefon kom.  666 366 828
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, pomorskie, DĘBNICA KASZUBSKA
sprzedam Działka Czarna Woda
Działka
sprzedam
37996.00 m2 835 000 PLN
22 PLN/m2
pomorskie
Czarna Woda
2022-05-17
Czarna Woda
ul. Sosnowa
Na sprzedaż grunty o łącznej powierzchni 37996 m2, położone w miejscowości Czarna Woda, na północnym krańcu Borów Tucholskich (na trasie Drogi...

sprzedam Działka Pępowo
Działka
sprzedam
1350.00 m2 327 000 PLN
242 PLN/m2
pomorskie
Pępowo
2022-05-13
PępowoLOKALIZACJA: Działki położone w pięknej, kaszubskiej wsi Pępowo w gminie Żukowo. Bardzo dobry dojazd zarówno do Gdańska, Sopotu oraz Gdyni. W okolicy...

sprzedam Działka Tczew
Działka
sprzedam
3200.00 m2 198 000 PLN
62 PLN/m2
pomorskie
Tczew
2022-04-28
Tczew
ul. Aleja Solidarności
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu działkę siedliskowo-rekreacyjną w Tczewie.Tylko u nas!DZIAŁKA:Działka o powierzchni 3200m2. Kształt prostokąta....

sprzedam Działka Przyjaźń
Działka
sprzedam
1140.00 m2 235 000 PLN
206 PLN/m2
pomorskie
Przyjaźń
2022-04-11
Przyjaźń
ul. Żukowska
Szanowni Państwo,na sprzedaż oferujemy działkę pod budowę budynku mieszkalnego o powierzchni mierzącej 1 140 m2, która zlokalizowana jest w miejscowości...

sprzedam Działka Rumia
Działka
sprzedam
759.00 m2 420 000 PLN
553 PLN/m2
pomorskie
Rumia
2022-04-28
RumiaZ przyjemnością przedstawiamy Państwu działkę budowlaną w RumiDZIAŁKA:Działka 759 m2 w kształcie trapezu. Dojazd drogą asfaltową, oświetloną,...