Dziś jest :  wtorek, 26 stycznia 2021 r. 10:12   Imieniny :  Pauli, Polikarpa, Pauliny857 060 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » zachodniopomorskie » SZCZECIN » SZCZECIN » Urodzajna
 SZCZECIN - działka na sprzedaż 1408 m2    
  Cena: 156 000 PLN
    Dodano: 2020-11-24  (ID oferty: 14641000)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  zachodniopomorskie
 Powiat  SZCZECIN
 Miejscowość  SZCZECIN
 Ulica  Urodzajna

 Informacje
 Powierzchnia  1408 m2
 Cena  156 000 PLN  
 Cena za m2  111 PLN/m2

 Opis
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin:


Położenie nieruchomości: Szczecin, rejon ulicy Urodzajnej

Nr działki: Nr dz. 6/6

Obręb: Obr. 4087

Nr Księgi Wieczystej: KW SZ1S/00250415/1

Pow. [m2]: 1408

Przeznaczenie nieruchomości sposób / jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza
z dopuszczeniem usług zgodny z przeznaczeniem

Cena wywoławcza netto [zł]: 156.000,00
(słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Wadium [zł]: 15.600,00
(słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych)


Położenie nieruchomości: Szczecin, rejon ulicy ks. Kan. M. Bryczkowskiego

Nr działki: Nr dz. 6/7

Obręb: Obr. 4087

Nr Księgi Wieczystej: KW SZ1S/00250416/8

Pow. [m2]: 1324

Przeznaczenie nieruchomości sposób / jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza
z dopuszczeniem usług zgodny z przeznaczeniem

Cena wywoławcza netto [zł]: 147.000,00
(słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych)

Wadium [zł]: 14.700,00
(słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych)


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.02.2021 r. OD GODZ 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta (sala nr 4, lewe skrzydło, parter).

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

Cena nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanych nieruchomości.

Cena wywoławcza jest ceną netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydanego bądź potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruku komputerowego z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium (na każdą nieruchomość oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin:

Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 04.02.2021 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.


W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.


Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1. Zgodnie z Uchwałą nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie ze zm. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4534), nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.W.1024.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

2. Działka 6/6 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Dostęp do drogi publicznej – ulicy Urodzajnej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę numer 6/6 z obrębu 4087, służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę o numerze 6/5 z obrębu 4087, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00194319/7. Służebność będzie ustanowiona w umowie sprzedaży działki numer 6/6 z obrębu 4087.

Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce 6/5 z obrębu 4087 kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 6/6 z obrębu 4087.

3. Działka 6/7 z obr. 4087 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy ks. Kan. M. Bryczkowskiego. Nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt zjazd do ulicy w porozumieniu z zarządcą drogi.

4. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci nabywca ustali z właścicielami sieci.

5. Przez działkę numer 6/7 z obrębu 4087 przebiega przyłącze energetyczne do budynku położonego przy ul. Urodzajnej 4, nie będące własnością ENEA Operator Sp. z o.o.

6. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo - wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

7. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) w przypadku występowania w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego, zapewni właścicielom sieci oraz służbom specjalistycznym, swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

b) wykona we własnym zakresie i na własny koszt infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji;

c) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

d) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zabezpieczy odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

e) w przypadku wystąpienia w granicach działki drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

10. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań poza opisanymi jak wyżej.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości,

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów,

dostępnym na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl


Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami –

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,

pok. 244, tel. 91-42-45-592, e-mail: bszulik@um.szczecin.pl, www.bip.um.szczecin.pl,

www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku

zaistnienia ważnych powodów.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119.1 z 04.05.2016 r., str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Beata S.
tel: 91 42 45 592
bszulik@um.szczecin.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  28396/3186/OGS
 Telefon kom.  91 42 45 592
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, zachodniopomorskie, SZCZECIN
sprzedam Działka Goleniów
Działka
sprzedam
43000 m2 2 881 000 PLN
67 PLN/m2
zachodniopomorskie
Goleniów
2020-06-07
Goleniów
Łozienica
ul. GPP Łozienica
Grunt inwestycyjny na sprzedaż zlokalizowany na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego (GPP) w sąsiedztwie dróg ekspresowych S3 i S6 oraz miasta...

sprzedam Działka Szczecin
Działka
sprzedam
454 m2 190 000 PLN
419 PLN/m2
zachodniopomorskie
Szczecin
2020-06-28
Szczecin
Płonia
ul. Abrahama
Szczecin Płonia, grunt, dom do wykończenia, inwestycja, mieszkanie, sprzedaż. Atrakcyjna cenowo inwestycja w grunt w Płoni z rozpoczętą budową...

sprzedam Działka Storkowo
Działka
sprzedam
3037 m2 42 000 PLN
14 PLN/m2
zachodniopomorskie
Storkowo
2020-09-25
Storkowo
Eko Park
ul. Eko Park
Storkowo, gmina Ińsko, grunt, rekreacja, jezioro, las, sprzedaż. Działka o powierzchni 3037,00 m2 Cena 42000,00 pln Nieruchomość gruntowa położona...

sprzedam Działka Szczecin
Działka
sprzedam
3148 m2 476 000 PLN
151 PLN/m2
zachodniopomorskie
Szczecin
2020-06-04
Szczecin
Wielgowo
ul. Urodzajna
Szczecin Wielgowo, działka budowlana, zabudowajednorodzinna lub bliźniacza,las,inwestycja,sprzedaż. Wyjątkowo piękna i ciekawa inwestycyjnie nieruchomość...

sprzedam Działka Goleniów
Działka
sprzedam
20000 m2 1 340 000 PLN
67 PLN/m2
zachodniopomorskie
Goleniów
2020-06-07
Goleniów
Łozienica
ul. GPP Łozienica
Grunt inwestycyjny na sprzedaż zlokalizowany na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego (GPP) w sąsiedztwie dróg ekspresowych S3 i S6 oraz miasta...