Dziś jest :  czwartek, 02 grudnia 2021 r. 13:06   Imieniny :  Balbiny, Pauliny, Rafała843 586 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam lokal użytkowy » dolnośląskie » LUBAŃSKI » ZARĘBA » 
 ZARĘBA - lokal użytkowy na sprzedaż 782 m2    
  Cena: 32 870 PLN
    Dodano: 2021-11-08  (ID oferty: 15096566)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  lokal użytkowy
 Region  dolnośląskie
 Powiat  LUBAŃSKI
 Miejscowość  ZARĘBA

 Informacje
 Powierzchnia  782 m2
 Cena  32 870 PLN  
 Cena za m2  42 PLN/m2

 Opis
Budynek gospodarczy


ZARZĄDZENIE Nr 481/169/2021

WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN


z dnia 3 listopada 2021 r.


w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, o numerze ewidencyjnym 169/8, o pow. 0,0904 ha, obręb Zaręba, wraz z udziałem w wysokości 1/4 w działce ewidencyjnej nr 169/6 o pow. 0,0470 ha obręb ZarębaNa podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, ze zm.) oraz uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości sąsiedniej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Nr 21 w Zarębie, w związku z zarządzeniem Nr 375/64/2021 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

zarządzam, co następuje:§ 1

Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 169/8, o pow. 0,0904 ha, obręb Zaręba, Nr KW JG1L/00019061/1, wraz z udziałem w wysokości ¼ w działce o numerze ewidencyjnym nr 169/6, o pow. 0,0470 ha, obręb Zaręba, Nr KW JG1L/00032384/8, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.siekierczyn.pl - zakładka nieruchomości.Załącznik

do zarządzenia nr 481/169/2021

Wójta Gminy Siekierczyn

z dnia 3 listopada 2021 r.Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, o numerze ewidencyjnym nr 169/8, o pow. 0,0904 ha, obręb Zaręba wraz z udziałem w wysokości ¼ w działce ewidencyjnej nr 169/6, o pow. 0,0470 ha, obręb Zaręba.OGŁOSZENIEWójt Gminy Siekierczyn ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 20 sierpnia 2021 roku:1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym (oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako i1 - pozostałe budynki niemieszkalne (109)), w ramach działki ewidencyjnej o numerze 169/8, położonej w obrębie Zaręba, o powierzchni 0,0904 ha wraz z udziałem w wysokości ¼ w działce o numerze ewidencyjnym nr 169/6 o pow. 0,0470 ha.

Ww. nieruchomość gruntowa, położona w granicach działki Nr 169/8, zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym (budynkiem gospodarczym), o powierzchni netto 798,30 m2 i pow. użytkowej 782,10 m2 (parter i poddasze). Budynek ten jest parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, przed 1945 r., w stanie średnim (do remontu).2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zaręba działka o numerze 169/8 znajduje się w obszarze o następującym przeznaczeniu podstawowym:

„MN-1”- teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej. W części przeznaczona jest na tereny komunikacji kołowej (Z) i tereny komunikacji o klasie dróg – ciągi pieszo – jezdne (KJ)

Dla w.w nieruchomości prowadzona jest KW JG1L/00019061/1, w dziale III Księgi Wieczystej wprowadzony jest zapis mówiący o tym, że „służebność przesyłu na rzecz Tauron dystrybucja S.A. z/s w Krakowie ustanowiona na działce gruntu nr 120, objętej niniejszą księgą wieczystą, na czas nieoznaczony, polegająca na prawie przebiegu przez działkę gruntu nr 120, istniejących urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii 110kv s-307 relacji Mikułowa - Lubań, posadowieniu na tej działce słupa wraz z przewodami odgromowymi oraz na prawie niczym nieograniczonego dostępu do działki nr 120 w celu wymiany, modernizacji, eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii istniejącego słupa nr 33, linii napowietrznej 110 kv s-307, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.” Powyższy zapis dotyczy działki nr 120, nieobjętej postępowaniem przetargowym.

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zaręba działka o numerze 169/6 znajduje się w obszarze o następującym przeznaczeniu podstawowym:

„MN-1”- teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej. W części przeznaczona jest na poszerzenie dróg (Z) – tereny komunikacji kołowej o klasie dróg zbiorczych. Dla ww nieruchomości prowadzona jest KW JG1L/00032384/8. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.

Działki Nr 169/6 i 169/8 leżą w strefie ochrony konserwatorskiej „B”.4. Łączna cena wywoławcza wyżej wymienionych nieruchomości to 32.870,40 zł (trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 40/100), co stanowi 60% wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu została obniżona zgodnie z przepisami określonymi w art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

5. Wadium wynosi 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100), minimalne postąpienie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek).Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 9 października 2019 r.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).6. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn.7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. wniesienie wadium w pieniądzu w kwocie 1.700,00 zł na rachunek Gminy Siekierczyn – Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu O/Siekierczyn Nr 28 8392 0004 5500 0169 2000 0060 z dopiskiem: „Wadium na przetarg nieograniczony, działki nr 169/8 i udziału w działce 169/6 obręb Zaręba” nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Siekierczyn. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

2. złożenie (do dnia 30 listopada 2021 r.) w sekretariacie tutejszego urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym działka nr 169/8 wraz z udziałem w działce 169/6, obręb Zaręba”

• pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu,

• kopii potwierdzającej wpłatę wadium,Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 1 grudnia 2021 r.Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest:

1. Okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości.

2. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność dwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym notarialnie, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia na własność przedmiotowej nieruchomości.

3. Złożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia, że:

- zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości,

- są mu znane i przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu.

4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa wyznaczona przez Wójta Gminy Siekierczyn Zarządzeniem Nr 314/3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku, z późniejszymi zmianami.

5. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Siekierczyn może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi Nabywca.

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Siekierczyn. Informacja o wyniku przetargu, zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Siekierczyn na okres 7 dni. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Siekierczyn. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.UWAGA:

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem Nabywcy, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Wskazanie granic nieruchomości przez geodetę następuje na koszt Nabywcy.Dodatkowe informacje o zbywanej nieruchomości i regulaminie przeprowadzania przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Siekierczyn, pok. nr 18, lub tel. 75 722 17 78 wew. 34, w godz. 8:00 -14:00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 03.11.2021 r. do dnia 07.12.2021 r.Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem.

Kontakt:
Urząd Gminy Siekierczyn
tel: 75 722 17 78 wew. 34
ug@siekierczyn.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  8512/3186/OOS
 Telefon kom.  75 722 17 78 wew. 34
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam lokal użytkowy, dolnośląskie, ZARĘBA
sprzedam Lokal użytkowy Kobierzyce
Lokal użytkowy
sprzedam
1720 m2 4 900 000 PLN
2 849 PLN/m2
dolnośląskie
Kobierzyce
2021-11-21
Kobierzyce
ul. Kolejowa 7
Kontakt na emaila lub telefoniczny nr 575125085 (jak nie odbieram to sms proszę, oddzwonię), Kobierzyce leżą na jednym z najważniejszych szlaków...

sprzedam Lokal użytkowy Wrocław
Lokal użytkowy
sprzedam
61 m2 99 990 PLN
1 639 PLN/m2
dolnośląskie
Wrocław
2013-07-12
Wrocław
Centrum
Lokal znajduje się koło Arkad Wrocławskich w otoczeniu lokali gastronomiczno-usługowych. OPIS LOKALU Lokal handlowo usługowo biurowy o powierzchni...

sprzedam Lokal użytkowy Wrocław
Lokal użytkowy
sprzedam
9024 m2 699 900 PLN
78 PLN/m2
dolnośląskie
Wrocław
2013-08-07
Wrocław
Fabryczna
ul. Działka Przemysłowa - Muchobór
OPIS DZIAŁKI Działka niezabudowana położona we Wrocławiu przy ul Gagarina o pow. 9024 m2, jest płaska, ma kształt prostokąta,posiada bezposredni...

sprzedam Lokal użytkowy Wrocław
Lokal użytkowy
sprzedam
286 m2 1 990 000 PLN
6 958 PLN/m2
dolnośląskie
Wrocław
2013-06-11
Wrocław
Stare Miasto
ul. Stare Miasto ~Idealne Pod Wynajem~Dla Inwestora~
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!! PROWIZJĘ BIURA NIERUCHOMOŚCI POKRYWA WŁAŚCICIEL! LOKALIZACJA: Stare Miasto - bardzo...

sprzedam Lokal użytkowy Oleśnica
Lokal użytkowy
sprzedam
1000 m2 5 PLN
0 PLN/m2
dolnośląskie
Oleśnica
2013-06-21
OleśnicaDo wynajęcia hala o pow. 1000 m2 usytuowana 3 km od centrum Oleśnicy. Bardzo dogodna lokalizacja tuż przy obwodnicy Oleśnicy (Wrocław - Warszawa...