Dziś jest :  czwartek, 19 maja 2022 r. 21:11   Imieniny :  Iwa, Piotra, Celestyna829 873 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » dolnośląskie » KŁODZKI » LĄDEK-ZDRÓJ » 
 LĄDEK-ZDRÓJ - działka na sprzedaż 2818.00 m2    
  Cena: 300 120 PLN
    Dodano: 2022-04-04  (ID oferty: 15322212)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  dolnośląskie
 Powiat  KŁODZKI
 Miejscowość  LĄDEK-ZDRÓJ

 Informacje
 Powierzchnia  2818.00 m2
 Cena  300 120 PLN  
 Cena za m2  107 PLN/m2

 Opis
W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju.Ogłoszenie Nr IF.6840.16.2022.406 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2022 r.

o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Stare Miasto dz. nr 285/13 (AM-6)Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek- Zdrój.

Lp.

Położenie
nierucho-mości

Nr działki
Obręb

Powierz-chnia

Księga
Wieczysta

Opis
nieruchomości

Cena wywoławcza

Wadium

Przeznaczenie nieruchomości

1.

Lądek-Zdrój

285/13

Obręb
Stare
Miasto

2818 m2

SW1K/000
97697/7

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lądku- Zdroju, obręb Stare Miasto, oznaczona geodezyjnym numerem działki 285/13 (AM-6), o powierzchni 0,2818 ha (klasoużytek: Bp 0,2818 ha) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00097697/7.

Działka położona jest w śródmiejskiej części Lądka- Zdroju. Działka o kształcie nieregularnym, płaskim, korzystnym dla zagospodarowania. Sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowi głównie zabudowa o charakterze mieszkalnym wielorodzinnym i usługowym. Bezpośredni dojazd do działki od ulicy Śnieżnej drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka jest porośnięta trawą oraz nielicznymi drzewami samosiejkami. Brak uzbrojenia, posiada dostęp do mediów znajdujących się w ulicy (prąd, woda, kanalizacja). Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega nasłupowa linia energetyczna.

300 120,00 złotych w tym 56 120,00 zł podatek VAT w wysokości 23 %

30 000,00 złotych

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miejską Lądka- Zdroju uchwałą nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lądka- Zdroju „Nowy Zdrój obszar A- Stare Miasto” (Dz. U. z 2013 r., poz. 3873) w/w nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11U.

1) Przeznaczenie podstawowe:

-tereny zabudowy usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- m.in. tereny sportu, zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi, w tym drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.Nieruchomość zlokalizowana jest:

-na terenie znajdującym się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej. Teren ten podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, a także obowiązują na nim wymogi wynikające z przepisów w/w ustawy oraz Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój,

- w granicach otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego w stosunku do którego obowiązują zapisy zawarte w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego Nr 6 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie:
http://www.bip.ug-ladekzdroj.
dolnyslask.pl/dokument,
iddok,929,idmp,51,r,r

Uwagi:

1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Lądek- Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.Podatek VAT:

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685) i podlega opodatkowaniu stawką określoną w art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy.Obciążenia

Nieruchomość jest wolna od zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od 04 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie codziennej www.monitorurzedowy.pl oraz zamieszczenie na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne oraz na stronie www.ladek.pl w zakładce – Oferty inwestycyjne/ nieruchomości na sprzedaż.Termin poprzedniego przetargu: 17 czerwca 2021 r.- I przetarg ustny nieograniczony, 09 września 2021r.- II przetarg ustny nieograniczony, 18 listopada 2021r. –III przetarg ustny nieograniczony, 27 stycznia 2022 r.- IV przetarg ustny nieograniczony, 24 marca 2022 r.- V przetarg ustny nieograniczony.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

Dnia 19 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II piętrze o godz. 10:00

Cena wywoławcza: 300 120,00 zł brutto (trzysta tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) w tym 23 % VAT

Wadium: 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 3 010,00 zł (trzy tysiące dziesięć złotych 00/100)1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2022 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – działka nr 285/13 obręb Stare Miasto, imię nazwisko/nazwa uczestnika przetargu”.

2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek- Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.).

7. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.

11. Burmistrz Lądka- Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

12. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

13. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach od 7.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju, ul. Rynek 31, pokój nr 24, tel. 74/811 78 76, przetargi@ladek.pl.W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna

o treści „Burmistrz Lądka-Zdroju mgr Roman Kaczmarczyk”

– -podpis nieczytelny”

Informację wytworzył:

Magdalena Suliga

Data wytworzenia:

04.04.2022 r.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
tel: 74/811 78 76
przetargi@ladek.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  32667/3186/OGS
 Telefon kom.  74/811 78 76
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, dolnośląskie, LĄDEK-ZDRÓJ
sprzedam Działka Wysoki Kościół
Działka
sprzedam
2400.00 m2 150 000 PLN
63 PLN/m2
dolnośląskie
Wysoki Kościół
2022-05-15
Wysoki Kościół
Wysoki Kościół
ul. Zacisze 49/6
Działka rolna nr 49/6 w miejscowości Wysoki Kościół, Gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki - spokojna, cicha uliczka (ul. Zacisze), w pobliżu lasu....

sprzedam Działka Oleśnica
Działka
sprzedam
1700.00 m2 135 000 PLN
79 PLN/m2
dolnośląskie
Oleśnica
2022-05-09
OleśnicaSprzedam bez pośredników ostatnie 2 działki budowlane, każda o powierzchni 1700 m2. Na wstępnym projekcie podziału z dnia 15.07.2021 r. mają ona...

sprzedam Działka Krzeczyn Wielki
Działka
sprzedam
2500.00 m2 148 000 PLN
59 PLN/m2
dolnośląskie
Krzeczyn Wielki
2022-01-07
Krzeczyn Wielki
ul. Krzeczyn Wielki
Działka, 2500 m2, Lubin, Krzeczyn Wielki, 148 000,00 zł, sprzedaż. Działka o pow. 25 ara, zlokalizowana w Krzeczynie Wielkim, przeznaczona pod zabudowę...

sprzedam Działka Bądzów
Działka
sprzedam
1056.00 m2 72 500 PLN
69 PLN/m2
dolnośląskie
Bądzów
2022-01-25
Bądzów
ul. Bądzów
Bądzów, gmina Jerzmanowa, działka budowlana 1056 m2, sprzedam 72 500 zł. Polecam na sprzedaż działkę budowlana w Bądzowie, położoną 3km od...

sprzedam Działka Komarno
Działka
sprzedam
1197.00 m2 167 580 PLN
140 PLN/m2
dolnośląskie
Komarno
2022-05-12
KomarnoProponuję Państwu działki budowlane w urokliwej wsi Komarno, nieopodal Jeleniej Góry. Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...