Dziś jest :  czwartek, 30 marca 2023 r. 02:59   Imieniny :  Amelii, Kwiryna, Dobromira
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » pomorskie » SŁUPSKI » GOGOLEWO » 
 GOGOLEWO - działka na sprzedaż 1502.00 m2    
  Cena: 150 200 PLN
    Dodano: 2023-03-21  (ID oferty: 16038012)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  pomorskie
 Powiat  SŁUPSKI
 Miejscowość  GOGOLEWO

 Informacje
 Powierzchnia  1502.00 m2
 Cena  150 200 PLN  
 Cena za m2  100 PLN/m2

 Opis
Dębnica Kaszubska, dn. 17.02.2023 r.

RGN.6840.29.2022.KZWójt Gminy Dębnica Kaszubska Ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej w gminie Dębnica Kaszubska, powiat słupski


Lp.: 1.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI:

KW: SL1S/00053116/1

Ewidencja gruntów:

Nr działki: 397

położenie: Gogolewo

Powierzchnia (ha): 0,1502

CENA WYWOŁAWCZA: 150 200,00 zł + 23% VAT

WADIUM:

WYSOKOŚĆ: 15 000,00 zł

TERMIN WPŁATY: 22.03.2023 r.

TERMIN PRZETARGU: 28.03.2023 r., godz. 10:002. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg 31.01.2023 r.I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

1. Opis nieruchomości:

1) Nieruchomość będące przedmiotem sprzedaży położona jest w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Dębnica Kaszubska. Zlokalizowana w odległości od Słupska około 30 km, natomiast od Bytowa około 40 km. Do centrum Dębnicy Kaszubskiej odległość to około 20 km. Działka położona jest w malowniczym miejscu, które charakteryzuje się ciszą, spokojem, w niedalekiej odległości, tj. około 140 m od linii brzegowej jeziora Dobrskiego. Nieruchomość otaczają liczne lasy i pola uprawne. Dostęp komunikacyjny do działek to rodzima droga gruntowa. Działki niezabudowane. Teren porośnięty młodymi drzewami, przeważnie brzozami, kształt równy, regularny, dogodny do zagospodarowania.

2) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wypis i wyrys.

3) Działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty orne– RIVa.

4) Dostęp komunikacyjny: droga gminna nieutwardzona (dz. nr 414 – ul. Poziomkowa).

5) Uzbrojenie terenu: działka nieuzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną, w drodze (dz. nr 414) przebiega sieć energetyczna.

6) Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXXVIII/260/2009 z dnia 2009-11-26) dla działki przewiduje tereny zabudowy turystyczno – rekreacyjnej o charakterze letniskowym – 12UTL.

2. Obciążenia nieruchomości:

dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SL1S/00053116/1.

W DIALE III - PRAWA, ROSZCZENIA

I OGRANICZENIA: brak wpisów;

W DZIALE IV- HIPOTEKI: wpisów brak.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska – sala konferencyjna im. Jadwigi Karaś.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Ustce, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 22.03.2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. W tytule przelewu należy wskazać: numer działki i miejscowość.

2. Wpłacone wadium:

1) podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu;

2) ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej;

3) zostaje zwrócone –w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2) podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3) pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia: http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=379552).

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

9. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

10. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

12. W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr 83/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącym nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).

13. Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2021 r. poz. 2213) i przeprowadzi go komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Zarządzeniem nr 154/2021 z dnia 3 września 2021 r.

14. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać, w godzinach pracy urzędu: w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska - Referat Gospodarki Nieruchomościami, lub telefonicznie tel. 666 366 828, a także drogą elektroniczną nieruchomosci@debnicakaszubska.eu.

15. Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz opublikowana: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębnica Kaszubska (Załatwianie spraw/Przetargi nieruchomości),

16. Informację o ogłoszonym przetargu (wyciąg z ogłoszenia o przetargu) podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat Słupski – strona internetowa Monitora Urzędowego pod adresem: monitorurzedowy.pl, a także na stornie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska pod adresem: https://debnicakaszubska.eu/dzialki-na-sprzedaz/ i tablicach ogłoszeniowych Sołectw Gminy.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w procesie udzielenia zamówienia przez Gminę Dębnica Kaszubska – Urząd Gminy Dębnica Kaszubska można uzyskać na stronie http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/ w zakładce „RODO/ Klauzula informacyjna”.
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Iwona Warkocka

/Podpisano elektronicznie/
Kontakt:
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
tel: 666 366 828
nieruchomosci@debnicakaszubska.eu


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  35412/3186/OGS
 Telefon kom.  666 366 828
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, pomorskie, GOGOLEWO
sprzedam Działka Dankowo
Działka
sprzedam
1350.00 m2 95 000 PLN
70 PLN/m2
pomorskie
Dankowo
2023-02-04
Dankowo
Dankowo
Sprzedam działki w PPZ (oznaczenie M i MU ) pod budowę budynków mieszkalnych, zlokalizowane w m. Dankowie ( po lewej i prawej stronie od przystanku...

sprzedam Działka Kobylnica
Działka
sprzedam
1200.00 m2 432 000 PLN
360 PLN/m2
pomorskie
Kobylnica
2023-02-13
Kobylnica
ul. M. Rataja
sprzedam - Działka 1200.00 m2, Kobylnica ( pomorskie ). Zobacz szczegóły oferty...

sprzedam Działka Grabówko
Działka
sprzedam
3094.00 m2 339 000 PLN
110 PLN/m2
pomorskie
Grabówko
2023-03-28
Grabówko
ul. Myśliwska
KLIMATYCZNA DZIAŁKA W GRABÓWKU ZALEDWIE 150 metrów od Jeziora Grabówko. LOKALIZACJA: Działka położona jest we wsi Grabówko w gminie Nowa...

sprzedam Działka Smołdziński Las
Działka
sprzedam
2138.00 m2 219 000 PLN
102 PLN/m2
pomorskie
Smołdziński Las
2023-03-16
Smołdziński Las
ul. Smołdziński Las
Na sprzedaż działka rekreacyjno-budowlana nad morzem Smołdziński Las, gmina Smołdzino,- 219.000,-PLN Na sprzedaż działka budowlano-rekreacyjna...

sprzedam Działka Czapielsk
Działka
sprzedam
691.00 m2 210 000 PLN
304 PLN/m2
pomorskie
Czapielsk
2023-03-22
Czapielsk
ul. Fiołkowa
Działka z domkiem rekreacyjnym nad Jeziorem Łapińskim !Na sprzedaż oferujemy działkę wraz z domkiem rekreacyjnym położonym 270 metrów od brzegu...